બારકોડ મદદથી બિલિંગ પ્રક્રિયા ઝડપી બનાવો. વધારે સમય સાથે વધારે ગ્રાહકો ને સેવા અપાશે.

 તમારા રોકાણ ને વધારે અસરકારક બનાવો, માલ સમાન ને વર્ગીકૃત કરવાની, કરવેરો વગેરે ની સરળ વ્યવસ્થા.

દરેક વ્યવહાર માંથી વધારાનો ફાયદો મેળવો, ગ્રાહક ને જાણવા, બ્રાન્ડ અને સંબંધ બાંધવા ઉપયોગી.

 Get the application from Google Store

 

Keep in touch

Know what’s coming instantly, when it’s there…

You data available wherever you are, allow you to be productive anywhere.

 Sales Gyani Speaks Your Language, it’s available in Gujarati, Hindi.

Become expert instantly, easy to learn, tablet based, touch screen oriented

Powered By Indic IME